thung lung vang du lich da lat
du lich da lat
     Trang chủ >>  Nhà Hàng >>  Thực đơn món ăn  
    Thực đơn món ăn


 

THỰC ĐƠN KHÁCH ĐOÀN

Áp dụng từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019

 

 

THÖÏC ÑÔN 100.000 Ñ/ PHAÀN

DAØNH CHO ÑOAØN TÖØ 50 KHAÙCH TRÔÛ LEÂN

THÖÏC ÑÔN I

THÖÏC ÑÔN II

1. Thòt kho tröùng

1. Gaø ram göøng

2. Caù loùc kho toä

2. Tröùng chieân thòt

3. Rau thaäp caåm xaøo heo

3. Boù xoâi xaøo daàu haøo

4. Canh caûi xanh toâm

4. Canh su su toâm thòt

5. Xaø laùch troän daàu daám

5. Xaø laùch troän daàu daám

6. Côm traéng + traùng mieäng

6. Côm traéng + traùng mieäng

THÖÏC ÑÔN III

THÖÏC ÑÔN IV

1. Thòt heo kho chaû caù

1. Thòt heo kho tröùng

2. Ñaäu khuoân nhoài thòt

2. Caù chieân soát chua ngoït

3. Caûi thaûo xaøo tỏi

3. Maêng xaøo tỏi

4. Canh boù xoâi thòt baèm

4. Canh bí ñao toâm thòt

5. Xaø laùch troän daàu daám

5. Xaø laùch troän daàu daám

6. Côm traéng + traùng mieäng

6. Côm traéng + traùng mieäng


 

                                                             THÖÏC ÑÔN 120.000 Ñ/ PHAÀN

DAØNH CHO ÑOAØN TÖØ 50 KHAÙCH TRÔÛ LEÂN 

THÖÏC ÑÔN I

THÖÏC ÑÔN II

1. Söôøn heo ram maën

1. Goûi gaø xeù phay

2. Caù chieân maém toûi

2. Thòt heo + toâm rim thòt

3. Möïc xaøo chua ngoït

3. Ñaäu khuoân doài thòt

4. Boâng caûi xaøo heo

4. ÔÙt xanh + naám xaøo boø

5. Canh suù cuoán thòt

5. Canh lagim söôøn heo

6. Xaø laùch troän tröùng

6. Xaø laùch troän boø

7. Côm traéng + traùng mieäng

7. Côm traéng + traùng mieäng

THÖÏC ÑÔN III

THÖÏC ÑÔN IV

1. Söôøn heo soát chua ngoït

1. Gaø ram saû ôùt

2. Caù treâ kho toä

2. Bao töû xaøo daàu haøo

3. Gaø haáp caûi beï xanh

3. Toâm thòt rim maën

4. Rau caûi chua xaøo loøng

4. Ñoït su xaøo toûi

5. Canh lagim söôøn heo

5. Canh chua boø

6. xaø laùch troän tröùng

6. Xaø laùch xoong troän caù hoäp

7. Côm traéng + traùng mieäng + traø ñaù

7. Côm traéng + traùng mieäng + traø ñaù

  

                                                           THÖÏC ÑÔN 150.000Ñ/PHAÀN

DAØNH CHO ÑOAØN TÖØ 30 KHAÙCH TRÔÛ LEÂN

THÖÏC ÑÔN I

THÖÏC ÑÔN II

1. Heo röøng xaøo laên

1. Heo nöôùng thung luõng vaøng

2. Caù dieâu hoàng chieân xuø

2. Gaø quay da doøn

3. Gaø haáp caûi beï xanh

3. Maém chöng

4. Canh taàn oâ toâm töôi

4. Canh oå khoa doài thòt

5. Suù xaøo toûi

5. Ñoït xu xaøo toûi

6. Xaø laùch troän heo xaù xíu

6. Xaø laùch xoong troän caù hoäp

7. . Côm traéng + traùng mieäng

7. . Côm traéng + traùng mieäng

THÖÏC ÑÔN III

THÖÏC ÑÔN IV

1. Nai xaøo laên

1. Heo röøng nöôùng

2. Caù loùc chöng töông

2. Ñaø ñieåu aùp chaûo

3. Laåu gaø laù giang

3. Laåu thaäp caåm

4. Ñoït bí xaøo toûi

4. Ñaäu haø lan + ôùt xanh xaøo caät heo

5. Rau cuû quaû luoäc + muoái meø

5. Xaø laùch troän Thung luõng vaøng

6. Côm traéng + traùng mieäng

6. Côm traéng + traùng mieäng

 

                                                            THÖÏC ÑÔN 180000Ñ/PHAÀN

DAØNH CHO ÑOAØN TÖØ 30 KHAÙCH TRÔÛ LEÂN    

THÖÏC ÑÔN I

THÖÏC ÑÔN II

1. Thoû xaøo laên + baùnh traùng

1. Heo toäc quay

2. Heo toäc nöôùng xieân

2. Möïc laù chieân doøn

3. Caù loùc taåm boät chieân

3. Xaø laùch xoong troän boø

4. Boâng caûi xaøo tim caät

4. Caûi xanh xaøo bao töû

5. Rau quaû luoäc muoái meø

5. Gaø xaøo göøng

6. Laåu gaø laù giang + buùn

6. Laåu taû pín luø + mì

7. Côm chieân + traùng mieäng

7. Côm chieân + traùng mieäng

THÖÏC ÑÔN III

THÖÏC ÑÔN IV

1. Chaû gioø toâm

1. Goûi suù tím troän gaø

2. Söôøn heo nöôùng

2. Thòt caù saáu xaøo chua cay

3. Möïc haáp göøng

3. Gaø nöôùng muoái ôùt

4. Khoai taây xaøo boø

4. Boâng heï xaøo caät

5. Laåu thaùi + buùn

5. Laåu caù dieâu hoàng naáu ngoùt

6. Côm chieân gaø xeù

6. Côm traéng

7. Traùng mieäng + traø ñaù

7. Traùng mieäng + traø ñaù
 
 

   
 THÖÏC ÑÔN 200000Ñ/PHAÀN

DAØNH CHO ÑOAØN TÖØ 30 KHAÙCH TRÔÛ LEÂN     

THÖÏC ÑÔN I

THÖÏC ÑÔN II

1. Goûi tieán vua + phoàng toâm

1. Soup nguõ vò

2. Boà caâu ram haønh tím

2. Thoû roâ ti khoai chieân

3. Caù loùc chöng töông

3. Boø baép haáp maém göøng

4. Vòt nöôùng chao – baùnh bao

4. Boâng heï xaøo tim caät

5. Buùn gaïo xaøo Singapo

5. Caù sapa öôùng giaáy baïc

6. Söôøn heo naáu ñaäu + baùnh mì

6. Gaø naáu taùo sen – baùnh mì

7. Traùng mieäng traùi caây

7. Traùng mieäng traùi caây

THÖÏC ÑÔN III

THÖÏC ÑÔN IV

1. Toâm ñaát rang muoái

1. Soup maêng cua

2. Caùnh gaø chieân maém

2. Moùn nguoäi phaù laáu + phoàng toâm

3. Thoû nuùi roty

3. Nai neù + baùnh bao chieân

4. Rau maàm troän caù hoäp

4. Möïc haáp maém göøng

5. Atiso haàm gioø

5. Caøng cua troän caù hoäp

6. Côm chieân haûi saûn

6. Boø baép naáu nho + baùnh mì

7. TM: traùi caây

7. TM: traùi caây

 
 


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ăn sáng: 60.000đ/phần(1phần ăn sáng,1 loại nước uống)

Hủ tiếu

Bún bò.

Phở bò.

Bún Riêu

Nước uống: cà phê,sữa đậu nành,nước suối.

Trên đây là những thực đơn mà Nhà hàng xin giới thiệu quý Công ty tham

khảo. Nếu quý khách có nhu cầu thay đổi món ăn để hợp khẩu vị nhà hàng sẽ đổi

món theo nhu cầu của quý khách. Nhà hàng rất mong sự ủng hộ và hợp tác lâu dài

cùng Qúy Công ty. 

 

 

 Nội quy nhà nghỉ TLV
Chính sách miễn , giảm lượng vé Tham quan
Lịch sử hình thành khu du lịch TLV
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Bonsai
Mai Anh Đào
Golden Valley Resort
Golden Valley Introduction
Golden Valley Over View

Từ khi đi vào hoạt động kinh doanh đến nay, Khu DL Thung Lũng vàng đã gây được nhiều thiện cảm trong lòng du khách, khẳng định được thương hiệu, góp phần vào sự đa dạng phong phú cho ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng, tạo thêm sức hấp dẫn du khách đến Đà Lạt, hoàn thành nghĩa vụ thu nộp ngân sách, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế tỉnh nhà. Nơi đây yên bình, thơ mộng và thanh khiết